TRGOVAČKO PRAVO I PRAVO DRUŠTAVA
 • osnivanje društava, podružnica i predstavništava
 • statusne promjene (spajanja, pripajanja, podjele, preoblikovanja)
 • izrada statusne i ugovorne dokumentacije
 • zastupanje u trgovačkim sporovima
 • pravna dubinska analiza (due diligence)
 • prijenos i stjecanje poslovnih udjela
 • likvidacija, restrukturiranje društava
UGOVORNI ODNOSI
 • analiza i procjena rizika
 • ugovorno smanjenje i otklanjanje rizika
 • savjetovanje i pregovori
 • strukturiranje složenih ugovornih odnosa
 • konzorcijski ugovori
 • ugovori s podizvođačima
 • FIDIC i Orgalime ugovori
ZAKUPI
 • pravno savjetovanje i pregovori
 • zakupi u trgovačkim centrima
 • zakupi poslovnih prostora (hoteli, kina, logistički parkovi)
 • procjena rizika i troškova
 • ugovorno otklanjanje, smanjenje ili ograničavanje rizika/troškova
 • sredstva osiguranja i ugovorne kazne
 • upis u zemljišne knjige
 • repozicioniranje i reorganizacija
RADNO PRAVO
 • pravno savjetovanje
 • ugovori o radu i menadžerski ugovori
 • zastupanje u radnim sporovima
 • pravilnici o radu i ostali interni akti
 • zapošljavanje stranaca
 • restrukturiranje
 • postupci obavještavanja, savjetovanja i suodlučivanja s radničkim vijećem
 • privremeno zapošljavanje i mobilnost radnika
 • ugovorna i zakonska zabrana natjecanja radnika s poslodavcem
NEKRETNINE I PRAVO GRAĐENJA
 • kupoprodaja nekretnina
 • predugovorni i ugovorni odnosi
 • uređenje zemljišnoknjižnog i katastarskog stanja
 • razvojni projekti vezani uz nekretnine
 • međuvlasnički ugovori i etažiranje
 • upisi u zemljišne knjige i knjigu položenih ugovora
RJEŠAVANJE SPOROVA I ARBITRAŽA
 • zastupanje u sudskim i arbitražnim sporovima
 • priznanje i ovrha stranih presuda i arbitražnih pravorijeka
 • sklapanje sudskih ili izvansudskih nagodbi
 • zastupanje u postupcima pred Sudom časti HGK
JAVNA NABAVA
 • savjetovanje naručitelja o sadržaju dokumentacije o nabavi i ugovorne dokumentacije
 • zahtjevi za objašnjenje i izmjenu dokumentacije o nabavi
 • pravna podrška ponuditeljima pri izradi ponuda
 • zastupanje u žalbenim postupcima
 • savjetovanje u postupcima javne nabave s međunarodnim elementom
UPRAVNI I PREKRŠAJNI POSTUPCI
 • zastupanje u postupcima inspekcijskog nadzora te u upravnim postupcima
 • upravni sporovi
 • prekršajni postupci iz različitih pravnih područja
SREDSTVA OSIGURANJA I OVRŠNO PRAVO
 • sastav i provjera sredstava osiguranja (bankarske garancije, zadužnice, mjenice, ovršne klauzule)
 • zastupanje pred javnim bilježnicima i sudovima
 • ovršni postupci na nekretninama, pokretninama, računima, tražbinama, dionicama, poslovnim udjelima i drugim predmetima ovrhe
 • postupci osiguranja privremenim i prethodnim mjerama
 • provedba izvansudskih ovrha
 • sudske i izvansudske nagodbe
 • provjera statusa i imovine dužnika
STEČAJ I PREDSTEČAJNE NAGODBE
 • savjetovanje o mogućnostima i rizicima osiguranja i naplate potraživanja prije otvaranja stečajnog postupka
 • prijava potraživanja
 • zastupanje i pravno savjetovanje
 • kupnja imovine dužnika u stečajnom postupku
 • pobijanje pravnih radnji dužnika na štetu vjerovnika
ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
 • pravno savjetovanje
 • registracija pri Agenciji za zaštitu osobnih podataka
 • podnošenje obveznih prijava Agenciji za zaštitu osobnih podataka
 • odluke o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
 • usklađenje poslovanja i internih akata sa zakonskim obvezama
NASLJEDNO PRAVO I IMOVINSKI ODNOSI
 • zastupanje i savjetovanje
 • oporuke
 • ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju
 • ugovori o darovanju
 • predbračni ugovori
 • bračni sporazumi